Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną

MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK

 

Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej, Zielona Góra 2011.

Krajobraz kulturowy regionu w poezji lubuskiej (próba typologizacji), [w:] Lubuski palimpsest., red. M. Bąkiewicz, Zielona Góra 2017.

"Wyrok skazujący". Z dziejów regionalizmu literackiego w PRL-u, [w:] Regionalizm literacki. Historia i pamięć,
red. Z. Chojnowski, E. Rybicka, Kraków 2017.

Do czego literaturze regionalnej potrzebny jest Niemiec? (na przykładzie twórczości lubuskiej), [w:] Region
a tożsamości transrganiczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, red. D. Zawadzka, M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska, Kraków 2017.

Transgraniczność  w literackich badaniach regionalnych - wprowadzenie do tematu, [w:] Region 
a tożsamości transrganiczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, red. D. Zawadzka, M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska, Kraków 2017.

Wstęp: regionalizm w polskiej refleksji o literaturze (zarys problematyki i historia idei), [w:] Regionalizm literacki
w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł
, red. Z. Chojnowski, M. Mikołajczak, Kraków 2016.

Między mimikrą a rebelią. Pejzaż "postkolonialny" regionalnej literatury, [w:] Centra - peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisak-Gębala, Kraków 2015. 

Geografia wyobrażona w służbie powojennej polityki miejsca. Przypadek arkadii lubuskiej, [w:] Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, M. Mikołajczak, Kraków 2014. 

Nowa (?) regionalna tożsamość. Przemiany pamięci w twórczości lubuskich poetów, [w:] Opcja niemiecka.
O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckije po 1989 roku, red. W. Browarny,
M. Wolting, Kraków 2014.

Literatura jako narzędzie legitymizacji regionu. Mity założycielskie w twórczości lubuskiej , [w:] Ziemia Lubuska. Rozważania o historii i tożsamości regionu,. red. T. Nodzyński, M. Tureczek, J. Zięba. Zielona Góra 2014. 

"Czarcia kraina". O lubuskim kontr-micie tożsamościowym, [w:] (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, E. Kraskowska, Kraków 2013. 

Czas na literaturę lubuską - perspektywa antropologiczna w badaniach regionalnych, [w:] Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, red. M. Mikołajczak, współudz. K. Gieba,
M. Sobczak, Zielona Góra 2013.

"Budujemy nowy dom". Oswajanie przestrzeni w twórczości najstarszego pokolenia lubuskich poetów, [w:] Powrót do domu: studia z antropologii i poetyki przestrzeni, red. D. Kulczycka, A. Seul, Zielona Góra 2012.

Dyskurs regionalistyczny we współczesnym (polskim) literaturoznawstwie. Pytania o status, poetykę i sposób istnienia, [w:] Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw,
red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków 2012.

"Szli na Zachód osadnicy". Rola metaforyki przestrzennej w tworzeniu mitologii Ziemi Lubuskiej, [w:] Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, red. E. Konończuk, E. Sirdoruk, Białystok 2012. 

Regiopoetyka? Wstępne uwagi na temat nowego projektu, "Poznańskie Studia Polonistyczne" 2017, nr 30.

Dekonstrukcja Nadodrza - nowa opowieść o początku, "Porównania" 2016, nr 19.

The United Family. The View of the Village of the Recovered Territories in the Literature of Ziemia Lubuska, "Slavia Occidentalis" 2014, t. 71.

Upokorzenie jako parametr  osadniczego losu w powieści neo-post-osiedleńczej i regionalnej literaturze osadniczej - dwa scenariusze, "Lamus" 2014, nr 1.

Choroba migrantów. Literacka epikryza i patogeneza, "Teksty Drugie" 2014, nr 6.

Nie-miejsce pod arkadyjskim szyldem, "Teksty Drugie" 2013, nr 3.

"Biała plama"? Twórczość lubuska w perspektywie nowego regionalizmu, "Pro Libris" 2010, nr 2/3.

Sakralizacja i archeologia. Odzyskiwanie przeszłości w wierszach Janusza Koniusza i Henryka Szylkina,  "Pro Libris" 2010, nr 1.

"Tropy topografii". Związki między regionalizmem i miejscem w twórczości lubuskiej, "Ruch Literacki" 2010, z. 1.

 

KAMILA  GIEBA 

 

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu , Kraków 2018. 

Kryminalna topografia prowincji. Łagów Lubuski w "Cichej przystani" Marty Mizuro, [w:] Kryminał. Okna na świat, red. D. Kulczycka, M. Ruszczyńska, E. Gazdecka, W. Brylla, Zielona Góra 2017.

Mit polityczny i archeologia regionu. Uwagi na marginesie antologii poezji i prozy Ziemi Lubuskiej  "Odzyskane gniazda, [w:]  Regionalizm literacki - historia i pamięć, red. Z. Chojnowski, E. Rybicka, Krakóew 2017. 

Przemiany krajobrazu kulturowego regionu w powojennej prozie lubuskiej, [w:] Lubuski palimpsest,
red. M. Bąkiewicz, Zielona Góra 2017.

Dyslokacja przestrzeni, dysfunkcja tożsamości. Elementy kontrdyskursu w polskiej literaturze migracyjnej, [w:] Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość, red. R. Sendyka, T. Sapota, R. Nycz, Warszawa  2016.

Regionalna geopoetyka poniemieckiego miasta. Przypadek współczesnej prozy lubuskiej, [w:] Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2015.

Dwa obrazy wielokulturowości Mazur. „Muzeum ziemiojczystej” Siegfrieda Lenza i „Trud ziemi nowej” Eugeniusza Paukszty (szkic porównawczy), [w:] Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza, red. J. Ławski, R. Żytyniec, Białystok 2015.

Literatura postkresowa czyli o wizerunkach Kresów Wschodnich w polskiej powojennej literaturze osadniczej, [w:] Świat Kresów II Rzeczpospolitej w literaturze i sztuce, red. L. Jazownik, M. Jazownik, Zielona Góra 2014.

Poniemieckie cmentarze na Ziemiach Odzyskanych jako przestrzeń afektu (na przykładzie polskiej literatury osadniczej),[w:] Pamięć i afekty, red. R. Nycz, R. Sendyka, Z. Budrewicz, Warszawa 2014.

Lubuskie krajobrazy literackie przed 1989 rokiem jako legitymizacja istnienia regionu, [w:] Geografia wyobrażona regionu. literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, M. Mikołajczak, Kraków 2014.

Memento dla prowincji. O „Miedziance. Historii znikania” Filipa Springera, [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013.

Formy podtrzymywania i konstruowania pamięci zbiorowej (Stalag VIIIc), [w:] Obóz-muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, red. M. Fabiszak, M. Owsiński, Kraków 2013.

Realizacje mitu piastowskiego w zbiorze baśni, podań i legend Ziemi Lubuskiej „Złota dzida Bolesława”, [w:] Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, 
red. M. Mikołajczak, K. Gieba. M. Sobczak, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.

Od antygermańskiego przedmurza do pomostu ku Europie. O przemianach postaw wobec niemieckiego dziedzictwa kulturowego w dyskursie regionów pogranicza (na wybranych przykładach), [w:] Nowy regionalizm
w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw
, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2012. 

(Nie)pamięć wielokulturowości w literaturze o przesiedleniach na Ziemie Zachodnie, "Porównania" 2017, nr 21.

Literatura dotycząca powojennych przesiedleń na tzw. Ziemie Odzyskane - przegląd koncepcji badawczych i próba definicji, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2016, z. 2.

Próba epopei. O narracjach założycielskich tzw. Ziem Odzyskanych, "Teksty Drugie" 2016, nr 5.

Zwroty ku przestrzeni w badaniach literackich, "Przestrzenie Teorii" 2015, nr 23.

„Pociąg wypluł z siebie ludzką zawartość”. Rzecz o depatriackiej podróży traumatycznej na przykładzie polskiej literatury osadniczej, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2014, nr 12.

Schematy fabularne w polskiej literaturze okcydentalnej (na przykładzie prozy Eugeniusza Paukszty, Henryka Panasa i Józefa Hena), „Konteksty Kultury” 2014, nr 11, z. 4.

Geopoetyka poniemieckiego miasta. Polonistyczna edukacja regionalna w szkole ponadgimnazjalnej”, „Refleksje” 2013, nr 5.

Literatura ludowa jako tworzywo ideologii czyli o związkach folkloryzmu z mitem ziem odzyskanych, „Teksty Drugie” 2013, nr 3.

Sprawozdanie z konferencji „Nowy regionalizm? Badawczy rekonesans i zarys perspektyw”, „In Gremium” 2013,
nr 7.

Sprawozdanie z III Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej dla Doktorantów, „Uniwersytet Zielonogórski” 2013, nr 7.

Mitologiczna rekonstrukcja piastowskich korzeni w lubuskiej literaturze ludowej na przykładzie „Złotej dzidy Bolesława”, „Pro Libris” 2011, nr 3.

 

JANUSZ ŁASTOWIECKI

 

Choroby polskiego teatru joga wyciszy (o spektaklu „Mi(ś)strz Jogi” Przemysława Grzesińskiego), portal Dziennik Teatralny, http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/choroby-polskiego-teatru-joga-wyciszy.html, [dostęp: 13.01.2015 r.].

Historia pewnej poezji, czyli wiersz idzie do pracy, „Pro Libris” 2013, nr 3, s. 113-117.

Jutrznia ptasia. Wspomnienie o Annie Tokarskiej, „Pro Libris” 2013, nr 4, s. 19-20.

Kardiostymulator radiowej wyobraźni, „Pro Libris” 2011, nr 33, s. 75-78.

Namacać Barbi (wokół słuchowiska Macieja Kowalewskiego „Ex-Barbi”), Portal Dziennik Teatralny, http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/namacac-barbi.html, [dostęp: 2.11.2014 r.].

Obywatele świata z odzysku, „Pro Libris” 2013, nr 1, s. 112-113.

Pod wrażeniem mroku (rozmowa z Marcinem Liberem o „Trash story”)), portal Dziennik Teatralny, http://www.teatry.art.pl/n/czytaj/37476 [dostęp: 4.01.2014 r.].

Regionalne adaptacje fonicznych nie-miejsc, [w:] Geografia wyobrażona regionu, Słupsk 2014, s. 299-312.

Sprawozdanie z konferencji „Centra-peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, „Uniwersytet Zielonogórski” 2014, nr 12, s. 51-52.

Zaginiona Mołdawanka (o spektaklu „Ach! Odessa – Mama” Jana Szurmieja), portal Dziennik Teatralny, http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/zaginiona-moldawanka.html, [dostęp: 13.01.2015 r.].

Zdejmowanie munduru (wokół spektaklu „Samospalenie” K. Szekalskiego), portal Dziennik Teatralny, www.dziennikteatralny.pl/artykuly/zdejmowanie-munduru.html, [dostęp: 19.08.2014 r.].


Zjawisko heterotopii w lubuskim reportażu radiowym, w: Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, red. M. Mikołajczak, współudział K. Gieba, M. Sobczak, Zielona Góra 2013. 

 

MIROSŁAWA SZOTT 

 

„Dookoła łupiny orzecha, w której tkwimy”. Dom i miasto w wierszach Agnieszki Leśniewskiej, „Świat Tekstów” 2014 nr 12, s. 45-55.

„Małe miasteczka robią nas na szaro”. Małomiejskość w twórczości Małgorzaty Stachowiak, „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” 2014, nr 1, s. 111-123.

„Mam dom na wyspie z gorącego kamienia”. Miasto i ekologia w wierszu Agnieszki Leśniewskiej „w którąkolwiek stronę", „Refleksje” 2013 nr 4, s. 37-41.

Czytanie przez mikroskop. Strategia „close reading" w interpretacji poezji na lekcjach języka polskiego, „Refleksje” 2013 nr 6, s. 16-18.

Dekonstrukcyjne gry pociągowe, czyli szkic o Twórczości Karola Graczyka, „Pegaz Lubuski” 2014 nr 4, s. 18-19.

Doświadczenie domu i jego pokoleniowe przemiany w tekstach lubuskich poetek [w:] Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, red. M. Mikołajczak, K. Gieba, M. Sobczak Zielona Góra 2013, s. 143-150.

Dwie rzeczy nie zdarzają się dwa razy. O wierszach Agnieszki Leśniewskiej (rec. A. Leśniewska, Dwie rzeczy), „Pro Libris” 2011 nr 3, s. 132-133.

Formulistyczne związki. O poezji Mirosławy Kużel i Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, „Pro Libris” 2013, s. 67-69.

Formulizm a rzeczywistość. O konstruowaniu świata na podstawie wybranych wierszy Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, [w:] Andrzej K. Waśkiewicz – miejsca odwiedzane, wyb. i oprac. B. Wrona, red. J. Danecki, B. Wrona, Warszawa 2015, s. 122-129.

Między wonią kwiatów a tonią dźwięków. Homo floricus w wierszach Doroty Grzesiak, „Pro Libris” 2013 nr 2, s. 86-89.

Na drodze od aluzji do iluzji (rec. Cz. Markiewicz, 80-te urodziny Marilyn Monroe), „Pro Libris” 2012 nr 3, s. 106-107.

Odnaleziona czasoprzestrzeń (rec. J. Pytel, Nad Urwiskiem), „Pro Libris” 2012 nr 1, s. 125-127

Poezja znad brzegu piaskownicy (rec. M. Stachowiak-Schreyner, Jestem, która Jesteś), „Pro Libris” 2013 nr 3,
s. 131-133.

Pogodzona przestrzeń. Miejsca autobiograficzne w twórczości Janusza Werstlera [w:] Świat Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej w literaturze i sztuce, red. M. Jazownik, L. Jazownik, Zielona Góra 2014, s. 223-237.

Powrót do pramaterii (rec. J. Żeromski, Szary kamyk), „Pro Libris” 2012 nr 4, s. 145-146.

Wszystko jest tu przejściowe (rec. E. Kurzawa, Ćwiczenia z rozpaczy), „Pro Libris” 2012 nr 1, s. 124-125.

Wszystko lub nic, czyli o fałszywej alternatywie (posłowie), [w:] B. Konarska, Jestem, Kraków 2014, s. 51-53.

Zmierzch domu. O utracie zakorzenienia w poezji Jolanty Pytel, „Świat i Słowo” 2014, s. 41-50.

 

KATARZYNA MELLER-REBELSKA 

 

Performatywny wymiar krajobrazu kulturowego regionu na przykładzie "Imion własnych" Krzysztofa Fedorowicza, [w:] Wyobraźnia przestrzenna w perspektywie geopoetyki, red. K. Truszewicz, S. Trusewicz, Białystok 2018.

Zielona Góra w powieści "Niewinne Miasto" Czesława Markiewicza, [w:] Lubuski palimpsest, red. M. Bąkiewicz, Zielona Góra 2017.

Kategoria krajobrazu kulturowego i jej przydatność w badaniach literackich, [w:] Przestrzeń w kulturze współczesnej. Literatura. Teatr. Fiim, red. D. Mazur, B. Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz 2016.

Wino jako element krajobrazu kulturowego regionu (na przykładzie powieści "Grunberg" Krzysztofa Fedorowicza", "Świat Tekstów. Rocznik Słupski" 2017, nr 15.

Seminarium "Metodologiczne zagadnienia badań nad krajobrazem kulturowym, "Unwersytet Zielonogórski" 2015, nr 3. 

 

KATARZYNA KRYSIŃSKA 

Cisza i światło jako środki wyrażania sacrum (na przykładzie "Pieśni o Bogu ukrytym" Karola Wojtyły i  tomiku "P{ostać w bieli" Czesława Sobkowiaka, [w:] Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II, red. A. Seul, E. Bednarczyk-Stefaniak, Zielona Góra 2017.

Święty Jan Paweł II w poezji lubuskiej, [w:] Święte i święci. Kult i wizerunek świętych w tekstach kultury,
red. E.M. Kur, B. Walęciuk-Dejenka, Siedlce 2016.

Sakralizacja małej i wielkiej ojczyzny w poezji lubuskiej, [w:] Ślady, zerwania, powroty. Metafizyka i religia w kulturze współczesnej, red. E. Sołtys-Lewandowska, Kraków 2015.

Poszukiwanie, bunt i kontemplacja. Inspiracje religijne w poezji Romualda Marka Jabłońskiego, "Filologia Polska" 2017, nr 3. 

Ślad sybiru w lubuskiej pamięci (na podstawie wspomnień zatytułowanych "Sybirackie losy"), "Pro Libris"  2012,
nr 4.

"Żaden cud nie jest mniejszy". Sakralizacja w poezji Ireny Dowgielewicz, "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą
Polityką" 2015, nr 9.